Вы здесь

Кандыг-даа нацияның өскелерден ылгалыр кол чүүлү - төрээн дыл

  • Вверх
    8
  • down
    7
741 просмотр

 Нация бүрүзү төрээн дылынга ынак болгаш аңаа чоргаарланыр ужурлуг. Төрээн дылдың баштайгы башкылары - ада-ие. Өзүп орар чаштарны төрээн дылынга өөредир талазы-биле ада-иениң харыысалгазы канчаар-даа аажок улуг. Чүге дизе кижиниң төрээн дылы-биле ооң аажы-чаңы, салым-чаяанныы, кижизиг мөзү-шынары дорт холбашкан болур. Ажы-төлдү чажындан тура, төрээн дылынга ынак, ону хүндүлээр кылдыр өстүрүп кижизидери - ада-иениң ыдыктыг хүлээлгези. Ынчалза-даа сөөлгү үеде дыка хөй ада-ие ажы-төлү-биле төрээн тыва дылынга чугаалашпайн турары хомуданчыг. Ол ышкаш тыва дыл программазын өөренмейн турар класстарже күзелдии-биле киирип турарлар хөй. Ынчангаш ада-иени келир үеде төрээн тыва дылывыс тайлып, чиде бербези-биле, ажы-төлүвүстү төрээн тыва дылынга өөредип, оон ойталаан херээ чок деп кыйгырдым! Төрээн дылды билир болуру чугула, чүге дизе бис төрээн дылывыс ачызында өзүп орар салгалга ёзу-чаңчылдарывысты, культуравысты чедимчелиг дамчыдар бис. Саяна Тарый, «Кижини кижизидери-2023»/«Воспитать человека-2023» деп мөөрейниң регионалдыг чадазының тиилекчизи, Шагаан-Арыгның №1 ортумак школазының немелде өөредилге башкызы, сайыттың чөвүлекчизи.

https://vk.com/minobrtuva?w=wall-38636573_34619

Теги: 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал