Вы здесь

Тывада школаларның капитал септелгези уламчылап турар

  • Вверх
    10
  • down
    6
501 просмотр

Бо хүннерде регионнуң өөредилге яамызының сайыды Елена Хардикова инженерлер-биле кады Бай-Тайганың Тээли болгаш Чөөн-Хемчик кожууннуң Хөндергей школаларында капитал септелгениң чоруп турарын хынаан.

Тээлиниң школазында крышазын солаан, шалазын шывар ажылдар эгелээн, вертикальдыг конструкцияларны быжыглаан, чаданың хос черлерин солаан. Ол ышкаш иштики ажылдарны кылып турар. Чамдык черлерни эде планнаан: чаа школага хуралдаар зал, пищеблоктуң база санитарлыг таланың шөлүн делгемчиткен. 

Хөндергей школазында бузар ажылдарны доозупкан, соңгаларны чаартып, крышазын база шалазын кылып турар. Вертикальдыг конструкцияны быжыглап, оран-саваның эде планнаашкынын чоруткан. Өөреникчилер ооң мурнунда школадан аңгы черге чемненип турган болза, ам столоваяны оран-саваның иштинде кылган. Оолдарга болгаш уругларга санитарлыг кезектерни аңгылаан. Школаны бүрүнү-биле чаагайжыдар. Тудуг материалдары четчир. 

Подрядчиктерниң ажылы графиктен озалдап турар. Ынчангаш септелгени шапкынчыдары-биле, немелде ажылчын күштү мөөңнээри чугула деп, сайыт демдеглээн. Тудуг объектилеринде тус черниң болгаш чоок-кавы суурларның чурттакчылары хаара туттунган. Көдээниң чонунга акша ажылдап алыр таарымчалыг арга. Август айда объектилерни дужаары көрдүнген. Школаның директорларынга болгаш чагыргаларның удуртукчуларынга школа чанының девискээрлерин чаагайжыдарының дугайында сүмелерни берген. Оран-саваның чүгле ишти-дашты чаарттынар эвес, а материал-техниктиг байдалын база экижидер.

https://vk.com/minobrtuva?w=wall-38636573_44187&ysclid=lx92racv7q275599444

Теги: 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал