Вы здесь

Елена Хардикова: Өг-бүле дээрге ниитилелдиң кол дөзү

  • Вверх
    6
  • down
    6
754 просмотра

Өг-бүле дээрге ниитилелдиң кол дөзү. Өг-бүле, ынакшыл болгаш шынчы чоруктуң хүнү-биле сеткилим ханызындан байыр чедирип тур мен. Православ шажын езугаар өгленишкен улусту камгалап хайгараар ыдыктыг Петр биле Февронияниң сактыышкын хүнүнден эгелээн байырлалды чылдың-на июль 8-те демдеглеп турар.

Өг-бүлениң сонуургалдарын, ие-чашты камгалаары, аныяк-өскенниң бүгү талалыг сайзыралынга таарымчалыг байдалдарны тургузары күрүнениң кол угланыышкыны болуп турары таварылга эвес. Шак бо айтырыгларже «Демография» национал төлевилел угланган. Тывада ук национал төлевилел езугаар өг-бүлелерни болгаш ие-чашты камгалаар улуг масштабтыг программалар күүсеттинип турар. Чурттуң Президентизи Владимир Путин өг-бүлениң кол хүлээлгезин ажы-төлдүң төрүттүнери болгаш оларның кижизидилгези деп адаан. 2025 чылда өг-бүле болгаш чаштар төрүттүнериниң деткимчези кылдыр «Өг-бүле» деп чаа национал төлевилел ажылдап эгелээр.

Бүгүдеге аас-кежикти, кадыкшылды, өөрүшкүнү болгаш бот-боттарыңарның араңарда билчилгени күзеп тур мен! Боттарыңарны камнап, уруг-дарыыңар-биле харылзааны үспейн, улуг назылыгларга хумагалыг болуңар. Өг-бүле бүрүзү боду салгал дамчаан чаңчылдарыг. Ону кадагалаңар. Бистиң кайгамчыктыг республикавыска быжыг болгаш эп-найыралдыг өг-бүлелер көвей-ле болзунам!

Чурукта Сояннарның хөй уруг-дарыглыг өг-бүлези. Тываның агроүлетпүр техникумунуң доозукчуларны ажылга тургузар талазы-биле методизи Айлана Валерьевна болгаш Юрий Манчын-оолович беш ажы-төлдүг. Ада-ие уругларын ынакшыл болгаш эп-найырал бүргээн өг-бүледе кижизидип чоруурлар.

Хүндүткел-биле, Елена Хардикова

Теги: 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал