Вы здесь

с 29 мая по 13 июня в Туве пройдет священный месяц Сака Дава

Чайның башкы айы Сака Даваа азы муңнуң айы. Ыдыктыг ай бо чылдың май16-дан июнь 13-ке чедер. Ол ай буянныг үүле-херектиң эн кол үези кылдыр санатынып турар. Чүге дизе 1-де Будда Шакьямуни бурганың арыг оран Тушитадан 5 чаагай демдектер-биле шиметинген ак хүл дег 6 азыглыг чаан кылдыр хуулуп алгаш, чер бойдустуг хой чылының ортаа айының 15-тиң чаазында авазы Махамайяның уруг савазынче кирген хүнү, оон демир бойдустуг мечи чылының чайнын башкы айының 15 чаазында Лумбиниң сесерлиинге бодараан хунну.